CELE

Fundacja Kumak prowadzi nieodpłatną działalność społecznie użyteczną. Została powołana przez osoby zawodowo związane z organizacją szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, eventów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób starszych.  W szczególności kładziemy nacisk na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W  naszych przedsięwzięciach skupiamy się na edukacji i przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom jakim jest internet, hejt w sieci, dopalacze, niezdrowy tryb życia. Ważne jest dla nas bezpieczeństwo, zarówno te na drogach jak i bezpieczeństwo seniorów. Realizujemy również projekty mające na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej. Cele Fundacji Kumak zostały wymienione poniżej.

Cele Fundacji Kumak

1. Szczegółowe cele statutowe Fundacji Kumak:

a. Działanie na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, promocja zdrowia i upowszechnianie
profilaktyki zdrowotnej. Wspieranie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

b. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie popularyzacji organizowania i udzielania
pomocy przedmedycznej, upowszechnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego.

c. Promowanie postaw i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz
uświadamianie zagrożeń w tym zakresie. Działalność na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
lądowym.

d. Prowadzenie akcji społecznych mających na celu przeciwdziałanie wypadkom drogowym i
innym negatywnym zjawiskom mogącym skutkować zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego.

e. Pomoc ofiarom przestępstw oraz prowadzenie akcji profilaktycznych w tym zakresie, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych.

f. Przeciwdziałanie przestępczości w sieci i uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem
z internetu.

g. Wspieranie służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

h. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

i. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
wyrównywanie szans tych osób i rodzin.

j. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą.

k. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz osób starszych
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

l. pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

m. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

n. Wspieranie aktywizacji zawodowej, konkurencyjności, podnoszenia kwalifikacji oraz
samokształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.

o. Pomoc osobom pozostającym bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działania
wspomagające rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność.

p. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

q. Przeciwdziałanie agresji, przemocy, dyskryminacji rasowej i cyberprzemocy oraz zjawisku
hejtu w sieci.

r. Działalność na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i wieku emerytalnym.

s. Edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie objętym celami Fundacji.

t. Promocja i organizacja wolontariatu.

u. Promowanie ekologii, zrównoważonego rozwoju i wiedzy na temat globalnych
współzależności.

v. Ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

w. Przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt i ich bezdomności, pomoc schroniskom oraz
organizacjom broniących praw zwierząt.

x. Uświadamianie zagrożeń wynikających z postępu cywilizacyjnego. Propagowanie postaw
chroniących atmosferę, wodę, ziemię oraz zasoby środowiska naturalnego, faunę i florę.

y. Promowanie integracji europejskiej, działania na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych
oraz języka regionalnego.

z. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej.

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

a. organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów, wystaw, imprez i
eventów, spotkań edukacyjnych, wycieczek, tworzenie grup edukacyjnych i
samokształceniowych,

b. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i podmiotami
prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, zakresie celów wymienionych w statucie Fundacji,

c. upowszechnianie informacji związanych z celami statutowymi,

d. organizowanie akcji medialnych,

e. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie w internecie, w
mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych
lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w
prasie, radio, telewizji i internecie i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym
celami Fundacji,

f. tworzenie materiałów promocyjnych wspierających realizację działań Fundacji i celów
statutowych Fundacji,

g. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,

h. Rekrutację, szkolenia i organizację personelu i wolontariatu niezbędnego do realizacji celów
Fundacji,

i. dofinansowywanie, zakup i przekazywanie sprzętu umożlwiającego realizację celów
statutowych Fundacji, na rzecz Fundacji, osób, podmiotów i organizacji współpracujących z
Fundacją,

j. inicjowanie i pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji oraz innych
podmiotów, grup i organizacji, których działania są zgodne z celami Fundacji,

k. współpracę z samorządem terytorialnym, instytucjami, środowiskami naukowymi,
biznesowymi, artystycznymi, politycznymi i mediami w kraju i za granicą w ramach
prowadzonej przez Fundację działalności.